ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


  ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

  • Αστικές αποτυπώσεις
  • Πλατείες , άλση , χώροι για ανάπλαση , Λατομεία , αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης πρό έναρξης έργου ή για μελέτη – προμελέτη.
  • Επαρχιακή οδοποιία ή άλλα Γραμμικά έργα
  • Υφιστάμενα ή Νεόδμητα κτίρια, Δημόσια ή Ιδιωτικά (κατόψεις-όψεις-τομές)
  • As Built υπαιθρίων ή κτιριακών έργων σε οποιαδήποτε φάση της κατασκευής.
  • Μεγάλες εκτάσεις για ιδιωτική πολεοδόμηση ή κατατμήσεις.

 


  ΧΑΡΑΞΕΙΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αναλαμβάνουμε την χάραξη και τη σωστή υλοποίηση της μελέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής.

(θεμέλια - ξυλότυπος οικοδομικών έργων, αγκύρια μεταλλικών κατασκευών - γεφυρών - στεγών, θέσεις φρεατίων σε υδραυλικά έργα ,φωτιστικών ιστών, εφαρμογή μελέτης σε κάθε στάδιο)

Επίσης:

  • Yποστήριξη του έργου με Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου
  • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
  • Υπάρχει δυνατότητα για καθημερινή υποστήριξη εργοταξίου με εξειδικευμένο συνεργείο.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη επιμετρήσεων - προμετρήσεων σε κάθε κατασκευαστική φάση.
Όπου απαιτείται παραδίδονται σχέδια που πιστοποιούν τα μετρημένα μεγέθη
(διατομές, μηκοτομές, οριζοντιογραφίες, πίνακες χωματισμών, αναλυτικές όψεις-κατόψεις κ.λ.π,.).
Εάν ζητηθεί αναλαμβάνουμε τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και Π.Π.Α.Ε.