ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εκάστοτε χρήση.

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησιών μεταβιβάσεων κ.α.
 • Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών
 • Κατατμήσεις - συνενώσεις γηπέδων
 • Έκδοση οικοδομικής αδείας
 • Έκδοση οικοδομησιμότητας
 • Οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων - κατασκευών
 • Καθορισμός αιγιαλού & παραλίας
 • Πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού- προσκύρωσης
 • Πράξη εφαρμογής
 • Διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Διάγραμμα εφαρμογής
 • Χάραξη – εύρεση ρυμοτομικών - οικοδομικών γραμμών

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ν.4495/2017
Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών & την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου σε πλήρη εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα από τον ν.4495/2017 όσον αφορά τα έγγραφα, σχέδια και μελέτες που απαιτούνται για την περαίωση της διαδικασίας. Η πολύ μεγάλη εμπειρία μας στον τομέα αυτό σας εγγυάται την ορθότητα στην εξαγωγή του ύψους του προστίμου της τακτοποίησης σε περίπτωση αυθαιρεσιών, σε συνδυασμό με το πολύ λογικό κόστος της δικής μας εργασίας.


 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 • Έκδοση Άδειας Δόμησης
 • Έκδοση Άδειας αλλαγής χρήσης
 • Έκδοση Άδειας μικρής κλίμακας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναλαμβάνουμε και την υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών με
έμπιστα και εξειδικευμένα συνεργεία.ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Π.Ε.Α.)